श्री दत्त शरण अष्टकम् || Sri Datta Sharanam Ashtakam

श्री दत्त शरण अष्टकम् || Sri Datta Sharanam Ashtakam || Datta Sharanashtakam थापिञ्च नीलभा कलीबराय पिन्चवतंसया महेश्वराय । भक्तप्रिययमर पुजिताय किरत रुपय नमसिवाय || १ || त्रयेमययर्थि विनसनाय त्रैलोक्यनथाय दयपराय । योगेन्द्र चित्तंबुज संस्थिताय किरत रुपय नमसिवाय || २ || समस्तलोकोत्बव करणाय भवब्दि पोतय भयपःया । भुतेस्वराय अखिल भुतितय किरत रुपय नमसिवाय || ३ || … Read more

श्री विश्वकर्मा अष्टकम् || Vishwakarmashtakam

श्री विश्वकर्मा अष्टकम् || Shri Vishwakarma Ashtakam || Vishwakarmashtakam ॥ श्रीविश्वकर्माष्टकम् ॥ आदिरूप नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पितामह । विराटाख्य नमस्तुभ्यं विश्वकर्मन्नमोनमः ॥ १॥ आकृतिकल्पनानाथस्त्रिनेत्री ज्ञाननायकः । सर्वसिद्धिप्रदाता त्वं विश्वकर्मन्नमोनमः ॥ २॥ पुस्तकं ज्ञानसूत्रं च कम्बी सूत्रं कमण्डलुम् । धृत्वा संमोहनं देव विश्वकर्मन्नमोनमः ॥ ३॥ विश्वात्मा भूतरूपेण नानाकष्टसंहारक । तारकानादिसंहाराद्विश्वकर्मन्नमोनमः ॥ ४॥ ब्रह्माण्डाखिलदेवानां स्थानं स्वर्भूतलं तलम् । … Read more

आर्या दुर्गा अष्टकम् || Arya Durga Ashtakam

आर्या दुर्गा अष्टकम् || Arya Durga Ashtakam ॥ आर्यादुर्गाष्टकम्  ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ आर्यादुर्गाऽभिधाना हिमनगदुहिता शङ्करार्धासनस्था, माता षाण्मातुरस्याखिलजनविनुता संस्थिता स्वासनेऽग्र्ये । गीता गन्धर्वसिद्धैर्विरचितबिरुदैर्याऽखिलाङ्गेषु पीता, संवीता भक्तवृन्दैरतिशुभचरिता देवता नः पुनातु ॥ १॥ मातस्त्वां साम्बपत्नीं विदुरखिलजना वेदशास्त्राश्रयेण, नाहं मन्ये तथा त्वां मयि हरिदयितामम्बुजैकासनस्थाम् । नित्यं पित्रा स देशे निजतनुजनिता स्थाप्यते प्रेमभावात्, एतादृश्यानुभूत्यो दधितटसविधे संस्थितां तर्कयामि ॥ … Read more

श्री दुर्गा अष्टकम् || Shri Durga Ashtakam

श्री दुर्गा अष्टकम् || Shri Durga Ashtakam ॥ दुर्गाष्टकम् ॥ दुर्गे परेशि शुभदेशि परात्परेशि, वन्द्ये महेशदयिते करूणार्णवेशि । स्तुत्ये स्वधे सकलतापहरे सुरेशि, कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि ॥ १॥ दिव्ये नुते श्रुतिशतैर्विमले भवेशि, कन्दर्पदाराशतसुन्दरि माधवेशि । मेधे गिरीशतनये नियते शिवेशि, कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि ॥ २॥ रासेश्वरि प्रणततापहरे कुलेशि, धर्मप्रिये भयहरे वरदाग्रगेशि । वाग्देवते विधिनुते कमलासनेशि, … Read more