कार्तवीर्यार्जुन द्वादश नाम स्तोत्र | Kartviryarjun Dwadash Naam Stotram

कार्तवीर्यार्जुन द्वादश नाम स्तोत्र || Kartviryarjun Dwadash Naam Stotram || Karthaveeryarjuna Dwadasa Stotram कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् ।   तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते ॥ १॥     कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली ।   सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासा धनुर्धरः ॥ २॥     रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा स्मर्तुरभीष्टदः ।   द्वादशैतानि नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत् ॥ … Read more