कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम् | Kartavirya Dwadasa Nama Stotram

Kartavirya Dwadasa Nama Stotram कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम् | Kartavirya Dwadasa Nama Stotram

कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम्  अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् ।   दत्तात्रेयाद्धरेरंशात् प्राप्तयोगमहागुणः ॥     न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्तिवाः । …

Read more