गुरुवायु पुरेश मङ्गल स्तुति || Guruvayupuresa Mangala Stuti

गुरुवायु पुरेश मङ्गल स्तुति || Guruvayupuresa Mangala Stuti श्री  कृष्णाय  मुकुन्दाय  श्रीराजद्दिव्यवर्ष्मणे |  गुरुवायुपुरेशाय जगदीशाय  मङ्गलं ||१|| करुणार्द्रमनस्काय  तरुणारुणरोचिषे  | गुरुवायुपुरेशाय हृषीकेशाय मङ्गलं  ||२|| विश्वपालनदीक्षाय  विश्वसन्तापहारिणे । गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय  मङ्गलं ॥३॥ भवाब्द्धितारकायाऽब्जभवाभीष्टद  कर्मणे । गुरुवायु  पुरेशाय नन्दपुत्राय  मङ्गलं ॥४॥ पयोधिकन्यापतये  पयोदोपम  मूर्तये । गुरुवायुपुरेशाय नन्दपुत्राय  मङ्गलं॥५॥  तापापनोदलोलाय पापारण्यदवाग्नये । गुरुवायुपुरेशाय देवदेवाय  मङ्गलं ॥६॥ Guruvayupuresa Mangala … Read more