श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् | Krishna Krit Durga Stotram

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् || Sri Krishna Krit Durga Stotram श्रीकृष्ण उवाच       त्वमेवसर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी। त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥   कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्। परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी॥     तेज:स्वरूपा परमा भक्त ानुग्रहविग्रहा। सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा॥   सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया। सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला॥     … Read more

शिव कृतं दुर्गा स्तोत्र || Shiv Krit Durga Stotra

शिव कृतं दुर्गा स्तोत्र || Shiv Krit Durga Stotra || Sri Durga Stotram श्रीमहादेव उवाच रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि। मां भक्त मनुरक्तं च शत्रुग्रस्तं कृपामयि॥ विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणी॥ त्वं च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके। त्वं साकारे च गुणतो निराकारे च निर्गुणात्॥ मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृति: स्वयम्। तयो: परं ब्रह्म परं त्वं … Read more

आर्या दुर्गा अष्टकम् || Arya Durga Ashtakam

आर्या दुर्गा अष्टकम् || Arya Durga Ashtakam ॥ आर्यादुर्गाष्टकम्  ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ आर्यादुर्गाऽभिधाना हिमनगदुहिता शङ्करार्धासनस्था, माता षाण्मातुरस्याखिलजनविनुता संस्थिता स्वासनेऽग्र्ये । गीता गन्धर्वसिद्धैर्विरचितबिरुदैर्याऽखिलाङ्गेषु पीता, संवीता भक्तवृन्दैरतिशुभचरिता देवता नः पुनातु ॥ १॥ मातस्त्वां साम्बपत्नीं विदुरखिलजना वेदशास्त्राश्रयेण, नाहं मन्ये तथा त्वां मयि हरिदयितामम्बुजैकासनस्थाम् । नित्यं पित्रा स देशे निजतनुजनिता स्थाप्यते प्रेमभावात्, एतादृश्यानुभूत्यो दधितटसविधे संस्थितां तर्कयामि ॥ … Read more

श्री दुर्गा सहस्त्रनाम || Shree Durga Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Durga

श्री दुर्गा सहस्त्रनाम || Shree Durga Sahasranamam || 1000 Names of Goddess Durga  1) ॐ महाविद्यायै नमः। 2) ॐ जगन्मात्रे नमः। 3) ॐ महालक्ष्म्यै नमः। 4) ॐ शिवप्रियायै नमः। 5) ॐ विष्णुमायायै नमः। 6) ॐ शुभायै नमः। 7) ॐ शान्तायै नमः। 8) ॐ सिद्धायै नमः। 9) ॐ सिद्धसरस्वत्यै नमः। 10) ॐ क्षमायै नमः। 11) ॐ … Read more