बृहस्पति स्तोत्र | Brihaspati Stotra

Brihaspati Stotra,बृहस्पति स्तोत्र

बृहस्पति स्तोत्र  पीताम्बर: पीतवपु: किरीटी, चतुर्भुजो देवगुरु: प्रशान्त: ।   दधाति दण्डं च कमण्डलुं च, तथाक्षसूत्रं वरदोsस्तु मह्यम ।।1।।   …

Read more

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् | Brihaspati Stotram

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् 

श्री बृहस्पति स्तोत्रम्  विनियोग –   ॐ अस्य श्रीबृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समद् ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः,   बहस्पतिः देवता, श्रीबृहस्पति प्रीत्यर्थे पाठे …

Read more