Brihaspati Stotram

बृहस्पति स्तोत्र || Brihaspati Stotram || Brihaspati Stotra पीताम्बर: पीतवपु: किरीटी, चतुर्भुजो देवगुरु: प्रशान्त: ।   दधाति दण्डं च कमण्डलुं च, तथाक्षसूत्रं वरदोsस्तु मह्यम ।।1।।     नम: सुरेन्द्रवन्द्याय देवाचार्याय ते नम: ।   नमस्त्वनन्तसामर्थ्यं देवासिद्धान्तपारग ।।2।।     सदानन्द नमस्तेस्तु नम: पीडाहराय च ।   नमो वाचस्पते तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ।।3।।     नमोsद्वितीयरूपाय लम्बकूर्चाय … Read more

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् || Brihaspati Stotram

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् ||  Brihaspati Stotram विनियोग – ॐ अस्य श्रीबृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समद् ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, बहस्पतिः देवता, श्रीबृहस्पति प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः।। गुरुर्बुहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदांवरः। वागीशो धिषणो दीर्घश्मश्रुः पीताम्बरो युवा।। सुधादृष्टिः ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः। दयाकरः सौम्य मूर्तिः सुराज़: कुङ्कमद्युतिः।। लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः। तारापतिश्चअङ्गिरसो वेद वैद्य पितामहः।। भक्तया वृहस्पतिस्मृत्वा नामानि एतानि यः पठेत्। आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् … Read more