मंगल स्तोत्र || Mangal Stotram

मंगल स्तोत्र || Mangal Stotram रक्ताम्बरो रक्तवपु: किरीटी, चतुर्मुखो मेघगदो गदाधृक । धरासुत: शक्तिधरश्च शूली, सदा मम स्याद वरद: प्रशान्त: ।।1।। धरणीगर्भसंभूतं विद्युतेजसमप्रभम ।  कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम ।।2।। ऋणहर्त्रे नमस्तुभ्यं दु:खदारिद्रनाशिने ।  नमामि द्योतमानाय सर्वकल्याणकारिणे ।।3।। देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसपन्नगा: ।  सुखं यान्ति यतस्तस्मै नमो धरणि सूनवे ।।4।। यो वक्रगतिमापन्नो नृणां विघ्नं प्रयच्छति । पूजित: सुखसौभाग्यं … Read more