श्री राधाष्टक | Radha Ashtak

श्री राधाष्टक Radha Ashtak

श्री राधाष्टक  ॥ श्रीराधाष्टकम् ॥ ॐ दिशिदिशिरचयन्तीं सञ्चयन्नेत्रलक्ष्मीं, विलसितखुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेलाम् ।   हृदयमधुपमल्लीं वल्लवाधीशसूनो-, रखिलगुणगभीरां राधिकामर्चयामि ॥ १॥   …

Read more