राहु स्तोत्र || Rahu Stotram

राहु स्तोत्र || Rahu Stotram || Rahu Graha Stotram || Rahu Stotra राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिकाचित्तनन्दनः ।  अर्धकायः सदाक्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः ॥ १ ॥  रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुमीतिदः ।  ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः ॥ २ ॥  कालदृष्टिः कालरुपः श्रीकष्ठह्रदयाश्रयः ।  विधुंतुदः सैंहिकेयो घोररुपो महाबलः ॥ ३ ॥  ग्रहपीडाकरो द्रंष्टी रक्तनेत्रो महोदरः ।  पञ्चविंशति नामानि स्मृत्वा राहुं सदा … Read more