शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् | Shiva Pratah Smaran Stotram

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् || Shiva Pratah Smaran Stotram ||    प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं   गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् ।     खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं   संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥     प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं   सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् ।     विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं   संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥२॥     प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं   वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् ।     नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं   संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥३॥   Shiva … Read more