Shiva Mahimna Stotram

शिवमहिम्न स्तोत्र || Shiva Mahimna Stotram || Shiv Mahimna Stotra पुष्पदन्त उवाच –       महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी।   स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः।।     अथाऽवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्।   ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः।। १।।     अतीतः पंथानं तव च महिमा वांमनसयोः।   अतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि।।     स कस्य … Read more

शिवमहिम्न स्तोत्र || Shiv Mahimna Stotra || Shiva Mahimna Stotram

शिवमहिम्न स्तोत्र || Shiva Mahimna Stotram || Shiv Mahimna Stotra पुष्पदन्त उवाच – महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी। स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः।। अथाऽवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्। ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः।। १।। अतीतः पंथानं तव च महिमा वांमनसयोः। अतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि।। स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः।। … Read more