श्रीकृष्ण शरणाष्टक | Krishna Sharanam Ashtakam

Krishna Sharanam Ashtakam श्रीकृष्ण शरणाष्टक | Krishna Sharanam Ashtakam

श्रीकृष्ण शरणाष्टक  ॥ श्रीकृष्णशरणाष्टकम् ॥ सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः । पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥   संसारसुखसम्प्राप्तिसन्मुखस्य विशेषतः । …

Read more

श्रीकृष्ण शरणाष्टक | Shrikrishna Sharanashtakam

Shrikrishna Sharanashtakam श्रीकृष्ण शरणाष्टक | Shrikrishna Sharanashtakam

श्रीकृष्ण शरणाष्टक  ॥ श्रीकृष्णशरणाष्टकम् ॥   द्विदलीकृतदृक्स्वास्यः पन्नगीकृतपन्नगः । कृशीकृतकृशानुश्च श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥   फलीकृतफलार्थी च कुस्सितीकृतकौरवः । …

Read more