श्रीकृष्ण शरणाष्टक || Krishna Sharanam Ashtakam ||

श्रीकृष्ण शरणाष्टक || Krishna Sharanam Ashtakam ||  ॥ श्रीकृष्णशरणाष्टकम् ॥ सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः । पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥ संसारसुखसम्प्राप्तिसन्मुखस्य विशेषतः । वहिर्मुखस्य सततं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २॥ सदा विषयकामस्य देहारामस्य सर्वथा । दुष्टस्वभाववामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३॥ संसारसर्वदुष्टस्य धर्मभ्रष्टस्य दुर्मतेः । लौकिकप्राप्तिकामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४॥ विस्मृतस्वीयधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः । … Read more

श्रीकृष्ण शरणाष्टक || Shrikrishna Sharanashtakam

श्रीकृष्ण शरणाष्टक || Shrikrishna Sharanashtakam || Krishna Sharanashtakam ॥ श्रीकृष्णशरणाष्टकम् ॥ द्विदलीकृतदृक्स्वास्यः पन्नगीकृतपन्नगः । कृशीकृतकृशानुश्च श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥ फलीकृतफलार्थी च कुस्सितीकृतकौरवः । निर्वातीकृतवातारिः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २॥ कृतार्थीकृतकुन्तीजः प्रपूतीकृतपूतनः । कलङ्कीकृतकंसादिः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३॥ सुखीकृतसुदामा च शङ्करीकृतशङ्करः । सितीकृतसरिन्नाथः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४॥ छलीकृतबलिद्यौर्यो निधनीकृतधेनुकः । कन्दर्पीकृतकुब्जादिः श्रीकृष्ण शरणं … Read more