श्रीविष्णुपुराणे इन्द्रकृत श्री कृष्ण स्तुति || Sri Vishnu Puran Indra Kruta Sri Krishna Stuti || Sri Krishna Stuti

श्रीविष्णुपुराणे इन्द्रकृत श्री कृष्ण स्तुति || Sri Vishnu Puran Indra Kruta Sri Krishna Stuti || Sri Krishna Stuti इन्द्र उवाच:- कृष्ण कृष्ण शृणुष्वेदं यदर्थमहमागतः। त्वत्समीपं महाबाहो नैतच्चिन्त्यं त्वयान्यथा॥१॥ भारावतरणार्थाय पृथिव्याः पृथिवीतले। अवतीर्णॊऽखिलाधार  त्वमेव परमेश्वर ॥२॥ मखभंगविरोधेन मया गोकुलनाशकाः। समादिष्टा महामेघास्तैश्चेदं कदनं कृतम्॥३॥ त्रातास्ताश्च त्वया गावस्समुत्पाट्य महीधरम्। तेनाहं तोषितो वीरकर्मणात्यद्भुतेन ते ॥४। साधितं कृष्ण देवानामहं मन्ये … Read more