श्रीकृष्ण स्तोत्रम् | Vishnupuran Nagapatni Kruta Sri Krishna Stotram

श्रीविष्णुपुराणे नागपत्नीकृत श्रीकृष्ण स्तोत्रम् || Vishnupuran Nagapatni Kruta Sri Krishna Stotram ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वज्ञस्त्वमनुत्तमः।   परं ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः॥१॥     न समर्थाः सुरास्स्तोतुं यमनन्यभवं विभुम्।   स्वरूपवर्णनं तस्य कथं योषित्करिष्यति ॥२॥     यस्याखिलमहीव्योमजलाग्निपवनात्मकम्।   ब्रह्माण्डमल्पकाल्पांशः स्तोष्यामस्तं कथं वयम् ॥३॥     यतन्तो न विदुर्नित्यं यत्स्वरूपं हि योगिनः।   परमार्थमणोरल्पं स्थूलात्स्थूलं नताः स्म तम् … Read more