श्री कनकधारा स्तोत्रम् | Kanakadhara Stotram in Hindi

श्री कनकधारा स्तोत्रम् || Shri Kanakadhara Stotram || Kanakadhara Stotra ॥ अथ श्री कनकधारा स्तोत्रम् ॥   अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्।   अङ्गीकृताऽखिल-विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गळदेवतायाः ॥१॥     मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपा-प्रणहितानि गताऽऽगतानि।   मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥२॥     विश्वामरेन्द्रपद-वीभ्रमदानदक्ष आनन्द-हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि।   ईषन्निषीदतु मयि … Read more