श्री कार्तवीर्यार्जुन स्त्रोत | Kartavirya Arjuna Stotram

श्री कार्तवीर्यार्जुन स्त्रोत || Shri Kartavirya Arjuna Stotram || Kartavirya Arjuna Stotra   कार्तवीर्यार्जुनॊनाम राजाबाहुसहस्रवान्।   तस्यस्मरण मात्रॆण गतम् नष्टम् च लभ्यतॆ॥     कार्तवीर्यह:खलद्वॆशीकृत वीर्यॊसुतॊबली।   सहस्र बाहु:शत्रुघ्नॊ रक्तवास धनुर्धर:॥     रक्तगन्थॊ रक्तमाल्यॊ राजास्मर्तुरभीश्टद:।   द्वादशैतानि नामानि कातवीर्यस्य य: पठॆत्॥     सम्पदस्तत्र जायन्तॆ जनस्तत्रवशन्गतह:।   आनयत्याशु दूर्स्थम् क्षॆम लाभयुतम् प्रियम्॥     … Read more