Sri Kartikeya Stotram

श्री कार्तिकेय स्तोत्र || Sri Kartikeya Stotram || Sri Karthikeya Stotram स्कंद उवाच –   योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः।   स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसंभवः॥१॥     गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः।   तारकारिरुमापुत्रः क्रोधारिश्च षडाननः॥२॥     शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः।   सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः॥३॥     शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत्।   सर्वागमप्रणेता च वांछितार्थप्रदर्शनः ॥४॥   … Read more