श्री कृष्ण लहरी स्तोत्रम् || Krishna Lahari Stotram

श्री कृष्ण लहरी स्तोत्रम् || Shri Krishna Lahari Stotra कदा बृन्दारण्ये विपुलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुदामादिसहितम् । अहो कृष्ण स्वामिन् मधुरमुरली मोहन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ १ ॥ कदा कालिन्दीये हरिचरणमुद्राङ्किततटे स्मरन् गोपीनाथं कमलनयनं सस्मितमुखम् । अहो कृष्णानन्दाम्बुजवदन भक्तैकसुलभ प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ २ ॥ कदाचित् खेलन्तं व्रजपरिसरे गोपतनयैः कथञ्चित् संप्राप्तं किमपि भजतं … Read more