Sri Krishna Stotram

श्री कृष्ण स्तोत्र || Sri Krishna Stotram || वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं। सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम्॥१॥     राधेशं राधिकाप्राणवल्लभं वल्लवीसुतं।   राधासेवितपादाब्जं राधावक्षःस्थलस्थितम्॥२॥     राधानुगं राधिकेशं राधानुकृतमानसं।   राधाधारं भवाधारं सर्वाधारं नमामि तम्॥३॥     राधाहृत्पद्ममध्ये च वसन्तं सन्ततं शुभं।   राधासहचरं शश्वद्राधाज्ञापरिपालकम् ॥४॥     ध्यायन्ते योगिनो योगात् सिद्धाः सिद्धेश्वराश्च यम्। … Read more

श्री कृष्ण स्तोत्र || Shri Krishna Stotram

श्री कृष्ण स्तोत्र || Shri Krishna Stotram || Krishna Stotram रक्ष रक्ष हरे मां च निमग्नं कामसागरे । दुष्कीर्तिजलपूर्णे च दुष्पारे बहुसङ्कटे ॥ १ ॥ भक्तिविस्मृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीव निर्मलज्ञानचक्षुःप्रच्छन्नकारणे ॥ २ ॥ जन्मोर्मिसङ्गसहिते योषिन्नक्रौघसङ्कुले । रतिस्रोतसमायुक्ते गंभीरे घोर एव च ॥ ३ ॥ प्रथमामृतरूपे च परिणामविषालये । यमालय प्रवेशाय मुक्तिद्वारादिविस्मृतौ ॥ ४ ॥ … Read more