श्री गंगा महिमा स्तोत्र | Ganga Mahimna Stotram

Ganga Mahimna Stotram श्री गंगा महिमा स्तोत्र | Ganga Mahimna Stotram

श्री गंगा महिमा स्तोत्र  महिम्नस्तेऽपारं सकलसुखसारं त्रिपथगे प्रतर्त्तुं कूपारं जगति मतिमान् पारयति कः ।   तथापि त्वत्पादाम्बुजतरणिरज्ञोऽपि भवितुं समीहे तद्विप्रुट्क्षपितभवपङ्कः …

Read more