श्री गणेश स्तुति || Shri Ganesh Stuti || Ganesh Stuti

श्री गणेश स्तुति || Shri Ganesh Stuti || Ganesh Stuti ॥ श्रीगणेशस्तुती ॥ वन्दे गजेन्द्रवदनं वामाङ्कारूढवल्लभाश्लिष्टम् । कुङ्कुमरागशोणं कुवलयिनीजारकोरकापीडम् ॥ १॥ विघ्नान्धकारमित्रं शङ्करपुत्रं सरोजदलनेत्रम् । सिन्दूरारुणगात्रं सिन्धुरवक्त्रं नमाम्यहोरात्रम् ॥ २॥ गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं, चलच्चारुशुण्डं जगत्त्राणशौण्डम् । लसद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं, शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् ॥ ३॥ गणेश्वरमुपास्महे गजमुखं कृपासागरं, सुरासुरनमस्कृतं सुरवरं कुमाराग्रजम् । सुपाशसृणिमोदकस्फुटितदन्तहस्तोज्ज्वलं, शिवोद्भवमभीष्टदं श्रितततेस्सुसिद्धिप्रदम् ॥ ४॥ विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिर्विघ्नाटवीहव्यवाट्, … Read more