श्री तुलसी नामाष्टक || Shri Tulsi Namashtakam

श्री तुलसी नामाष्टक || Shri Tulsi Namashtakam वृंदा,वृन्दावनी,विश्वपुजिता,विश्वपावनी | पुष्पसारा,नंदिनी च तुलसी,कृष्णजीवनी || एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम | य:पठेत तां सम्पूज्य सोभवमेघ फलं लभेत ||  Tulsi Namashtakam