श्री तुलसी स्तोत्र || Shri Tulsi Stotra

श्री तुलसी स्तोत्र || Shri Tulsi Stotra पापानि यानि रविसूनुपटस्थितानि गोब्रह्मबालपितृमातृवधादिकानि। नश्यन्ति तानि तुलसीवनदर्शनेन गोकोटिदानसदृशं फलमाशु च स्यात् ॥१॥ या दृष्टा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्ताऽन्तकत्रासिनी। प्रत्यासक्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥२॥ ललाटे यस्य दृश्येत तुलसीमूलमृत्तिका यमस्तं । नेक्षितुं शक्तः किमु दूता भयङ्कराः ॥३॥ तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि … Read more