श्री दधि वामन स्तोत्रम् | Dadhi Vamana Stotram

  श्री दधि वामन स्तोत्रम् || Sri Dadhi Vamana Stotram || Dadhivamana Stotram हेमाद्रिशिखराकारं शुद्धस्फटिकसन्निभम् । पूर्णचन्द्रनिभं देवं द्विभुजं वामनं स्मरेत् ॥१॥   पद्मासनस्थं देवेशं चन्द्रमण्डलमध्यगम्। ज्वलत्कालानलप्रख्यं तडित्कॊटिसमप्रभम् ॥२॥   सुर्यकॊटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्। चन्द्रमण्डलमध्यस्थं विष्णुमव्ययमच्युतम् ॥३॥   श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं दिव्यरत्नविभूषितम्। पीतांबरमुदाराङ्गं वनमालाविभूषितम् ॥४॥   सुन्दरं पुण्डरीकाक्षं किरीटेन विराजितम्। षोडशस्त्रीयुतं संयगप्सरोगणसेवितम्॥५॥   ऋग्यजुस्सामाथर्वाद्यैः गीयमानं जनार्दनम्। चतुर्मुखाद्यैः देवेशैः स्तोत्राराधनतत्परैः … Read more