श्री बृहस्पति स्तोत्रम् | Brihaspati Stotram

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् 

श्री बृहस्पति स्तोत्रम्  विनियोग –   ॐ अस्य श्रीबृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समद् ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः,   बहस्पतिः देवता, श्रीबृहस्पति प्रीत्यर्थे पाठे …

Read more