श्री राधाष्टक || Radhashtakam || Shri Radha Ashtakam ||

श्री राधाष्टक || Radhashtakam || Shri Radha Ashtakam ||  ॥ श्रीराधाष्टकम् ॥ ॐ दिशिदिशिरचयन्तीं सञ्चयन्नेत्रलक्ष्मीं, विलसितखुरलीभिः खञ्जरीटस्य खेलाम् । हृदयमधुपमल्लीं वल्लवाधीशसूनो-, रखिलगुणगभीरां राधिकामर्चयामि ॥ १॥ पितुरिह वृषभानो रत्नवायप्रशस्तिं, जगति किल सयस्ते सुष्ठु विस्तारयन्तीम् । व्रजनृपतिकुमारं खेलयन्तीं सखीभिः, सुरभिनि निजकुण्डे राधिकामर्चयामि ॥ २॥ शरदुपचितराकाकौमुदीनाथकीर्त्ति-, प्रकरदमनदीक्षादक्षिणस्मेरवक्त्राम् । नटयदभिदपाङ्गोत्तुङ्गितानं गरङ्गां, वलितरुचिररङ्गां राधिकामर्चयामि ॥ ३॥ विविधकुसुमवृन्दोत्फुल्लधम्मिल्लधाटी-, विघटितमदघृर्णात्केकिपिच्छुप्रशस्तिम् । मधुरिपुमुखबिम्बोद्गीर्णताम्बूलराग-, … Read more