श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र | Shri Radha Naam Mahatmya Stotra

श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र |  Shri Radha Naam Mahatmya Stotram रेफो हि कोटी जन्माघं कर्मभोगं शुभाशुभम् I   आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सृजेत् I     धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम् I   श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः I   रेफ़ो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे II     सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौघमीश्वरम् I   धकारः … Read more