श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम

श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम

श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम कुङ्कुमाक्तकाञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा, पीतनाञ्चिताब्जगन्धकीर्तिनिन्दसौरभा ।   वल्लवेशसूनु सर्ववाञ्छितार्थसाधिका, मह्यमात्मपादपद्मदास्यदाऽस्तु राधिका ॥ १॥   कौरविन्दकान्तनिन्दचित्रपत्रशाटिका, …

Read more