श्री रामचंद्र अष्टकम || Sri Ramachandra Ashtakam

श्री रामचंद्र अष्टकम || Sri Ramachandra Ashtakam चिदाकारो धाता परमसुखदः पावनतनु, र्मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हनुमता । सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरुः, रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ १ ॥ मुकुन्दो गोविन्दो जनकतनयालालितपदः,  पदं प्राप्ता यस्याधमकुलभवा चापि शबरी । गिरातीतोऽगम्यो विमलधिषणैर्वेदवचसा,  रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ॥ २ ॥ धराधीशोऽधीशः सुरनरवराणां रघुपतिः, किरीटी केयूरी कनककपिशः … Read more