श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ram Ashtottara Shatanamavali

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ram Ashtottara Shatanamavali ॐ श्रीरामाय नमः । ॐ रामभद्राय नमः । ॐ रामचंद्राय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ राजीवलॊचनाय नमः । ॐ श्रीमतॆ नमः । ॐ राजॆंद्राय नमः । ॐ रघुपुंगवाय नमः । ॐ जानकीवल्लभाय नमः । ॐ चैत्राय नमः ॥ १० ॥ ॐ जितमित्राय नमः । … Read more

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Ram Ashtottara Shatanamavali

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ram Ashtottara Shatanamavali ॐ श्रीरामाय नमः । ॐ रामभद्राय नमः । ॐ रामचंद्राय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ राजीवलॊचनाय नमः । ॐ श्रीमतॆ नमः । ॐ राजॆंद्राय नमः । ॐ रघुपुंगवाय नमः । ॐ जानकीवल्लभाय नमः । ॐ चैत्राय नमः ॥ १० ॥ ॐ जितमित्राय नमः । … Read more

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Rama Ashtottara Shatanamavali

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Rama Ashtottara Shatanamavali ॐ जगदानन्दकारकाय नमः । ॐ जयाय नमः । ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः । ॐ गगनाधिपसत्कुलजाय नमः । ॐ राजराजेश्वराय नमः । ॐ सुगुणाकराय नमः । ॐ सुरसेव्याय नमः । ॐ भव्यदायकाय नमः । ॐ सदा सकलजगदानन्दकारकाय नमः । ॐ जयाय नमः । ॐ जानकी-प्राणनायकाय नमः । ॐ … Read more

प्रभु राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Prabhu Ram Ashtottara Shatanama Stotra

प्रभु राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Prabhu Ram Ashtottara Shatanama Stotra श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं, सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् । आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं, निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये, पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् । अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः, परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥ श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः । राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ॥ १॥ … Read more

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र | Rama Ashtottara Shatanama Stotram

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र ||  Rama Ashtottara Shatanama Stotram रामो राजीवपत्राक्षो राकाचन्द्रनिभाननः । रात्रिञ्चरार्दितक्षोणी परितापविनाशनः ॥ १॥ राजीवनाभो राजेन्द्रो राजीवासनसंस्तुतः । राजराजादिदिक्पालमौलि माणिक्यदीपितः ॥ २॥ राघवान्वयपाथोधिचन्द्रो राकेन्दुसद्यशाः । रामचन्द्रो राघवेन्द्रो राजीवरुचिराननः ॥ ३॥ राजानुजामन्दिरोरा राजीवविलसत्पदः । राजीवहस्तो राजीवप्रियवंशकृतोदयः ॥ ४॥ रात्रिनव्याम्बुभृन्मूर्ती राजांशुरुचिरस्मितः । राजीवहारो राजीवधारी राजीवजाप्रियः ॥ ५॥ राघवोत्सङ्गविद्योतो राकेन्द्वयुतभास्वरः । राजलेखानखाङ्कूरो राजीवप्रियभूषणः ॥ … Read more

श्री अनन्तसुत श्रीदिवाकरविरचितं श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं | Shri Ram Ashtottara Shatanama Stotram

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram श्रीगणेशाय नमः ॥ वाल्मीकिरुवाच । यैस्तु नामसहस्रस्य पतनं न भवेत्सदा । रचितं नित्यपाठाय तेभ्यः स्वल्पाक्षरं मया ॥ १॥ अष्टोत्तरशतं नाम्नामादरेण पठन्तु ते । रामपादारविन्दश्रीप्राप्तिं तेषां च प्रार्थये ॥ २॥ गुणानां चिन्तनं नित्यं दुर्गुणानां विवर्जनम् । साधकानां सदा वृत्तिः परमार्थपरा भवेत् ॥ ३॥ यथा तु … Read more