श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् | Rama Bhujanga prayata Stotram

Rama Bhujangaprayata Stotram श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् | Rama Bhujanga prayata Stotram

श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्  विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यम् ।   महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं …

Read more