श्री रुद्र कवचम् -Shree Rudra Kavacham

श्री रुद्र कवचम् -Shree Rudra Kavacham       ॥ रुद्रकवचम् ( स्कंदपुराण ) ॥  ॥ अथ श्री रुद्रकवचम् ॥ ॐ अस्य श्री रुद्र कवच स्तोत्र महा मंत्रस्य दूर्वासऋषिः अनुष्ठुप् छंदः त्र्यंबक रुद्रो देवता ह्राम् बीजम् श्रीम् शक्तिः ह्रीम् कीलकम्म म मनसोभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रामित्यादिषड्बीजैः षडंगन्यासः ॥ ॥ ध्यानम् ॥ शांतम् पद्मासनस्थम् शशिधरमकुटम्पं चवक्त्रम् त्रिनेत्रम् शूलम् … Read more