श्री लक्ष्मी कवच || Lakshmi Kavacham

श्री लक्ष्मी कवच || Shree Lakshmi Kavach || Lakshmi Kavacham सर्वऐश्वर्यप्रद-लक्ष्मी-कवच श्रीमधुसूदन उवाच गृहाण कवचं शक्र सर्वदुःखविनाशनम्। परमैश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनम्॥ ब्रह्मणे च पुरा दत्तं संसारे च जलप्लुते। यद् धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः॥ बभूवुर्मनवः सर्वे सर्वैश्वर्ययुतो यतः। सर्वैश्वर्यप्रदस्यास्य कवचस्य ऋषिर्विधि॥ पङ्क्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालया सुर। सिद्धैश्वर्यजपेष्वेव विनियोगः प्रकीर्तित॥ यद् धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्॥ … Read more

श्री लक्ष्मी कवच || Shree Lakshmi Kavacham || Shree Laxmi Kavach

श्री लक्ष्मी कवच || Shree Lakshmi Kavacham || Shree Laxmi Kavach शुकं प्रति ब्रह्मोवाच:- महालक्ष्म्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम् ।। सर्वपापप्रशमनं दुष्टव्याधिविनाशनम् ।।१।। ग्रहपीडाप्रशमनं ग्रहारिष्टप्रभञ्जनम् ।। दुष्टमृत्युप्रशमनं दुष्टदारिद्र्यनाशनम् ।।२।। पुत्रपौत्रप्रजननं विवाहप्रदमिष्टदम् ।। चोरारिहं च जपतां अखिलेप्सितदायकम् ।।३।। सावधानमना भूत्वा श्रुणु त्वं शुक सत्तम ।। अनेकजन्मसंसिद्धिलभ्यं मुक्तिफलप्रदम् ।।४।। धनधान्यमहाराज्यसर्वसौभाग्यकल्पकम् ।। सकृत्स्मरणमात्रेण महालक्ष्मीः प्रसीदति ।।५।। क्षीराब्धिमध्ये पद्मानां कानने … Read more