श्री विश्वकर्मा अष्टकम || Vishwakarma Ashtakam ||

श्री विश्वकर्मा अष्टकम || Sri Vishwakarma Ashtakam || Vishwakarma Ashtakam ॥ विश्वकर्माष्टकम् ॥ निरञ्जनो निराकारः निर्विकल्पो मनोहरः । निरामयो निजानन्दः निर्विघ्नाय नमो नमः ॥ १॥ अनादिरप्रमेयश्च अरूपश्च जयाजयः । लोकरूपो जगन्नाथः विश्वकर्मन्नमो नमः ॥ २॥ नमो विश्वविहाराय नमो विश्वविहारिणे । नमो विश्वविधाताय नमस्ते विश्वकर्मणे ॥ ३॥ नमस्ते विश्वरूपाय विश्वभूताय ते नमः । नमो विश्वात्मभूथात्मन् विश्वकर्मन्नमोऽस्तु … Read more