श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Shri Venkateswara Mangalashtakam

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Shri Venkateswara Mangalashtakam ॥ श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाष्टकम् ॥ जम्बूद्वीपगशेषशैलभुवनः श्रीजानिराद्यात्मजः, तार्क्ष्याहीशमुखासनस्त्रिभुवनस्थाशेषलोकप्रियः । श्रीमत्स्वामिसरःसुवर्णमुखरीसंवेष्टितः सर्वदा, श्रीमद्वेङ्कटभूपतिर्मम सुखं दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ १॥ सन्तप्तामलजातरूपरचितागारे निविष्टः सदा, स्वर्गद्वारकवाटतोरणयुतः प्राकारसप्तान्वितः । भास्वत्काञ्चनतुङ्गचारुगरुडस्तम्भे पतत्प्राणिनां, स्वप्रे वक्ति हिताहितं सुकरुणो दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ २॥ अत्युच्चाद्रिविचित्रगोपुरगणैः पूर्णैः सुवर्णाचलैः, विस्तीर्णामलमण्टपायुतयुतैर्नानावनैर्निर्भयैः । पञ्चास्येभवराहखड्गमृगशार्दूलादिभिः श्रीपतिः, नित्यं वेदपरायणसुकृतिनां दद्यात् सदा मङ्गलम् ॥ ३॥ भेरीमङ्गलतुर्यगोमुखमृदङ्गादिस्वनैः … Read more

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Sri Venkatesha Mangalashtakam

श्री वेंकटेश मङ्गलाष्टक || Sri Venkatesha Mangalashtakam ॥ श्रीवेङ्कटेश मङ्गलाष्टकम् ॥ श्रीक्षोण्यौ रमणीयुगं सुरमणीपुत्रोऽपि वाणीपतिः, पौत्रश्चन्द्रशिरोमणिः फणिपतिः शय्या सुराः सेवकाः । तार्क्ष्यो यस्य रथो महश्च भवनं ब्रह्माण्डमाद्यः पुमान्, श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ १॥ यत्तेजो रविकोटिकोटिकिरणान् धिक्कृत्य जेजीयते, यस्य श्रीवदनाम्बुजस्य सुषमा राकेन्दुकोटीरपि । सौन्दर्यं च मनोभवानपि बहून् कान्तिश्च कादम्बिनीं, श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमणः कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् ॥ २॥ नानारत्न किरीटकुण्डलमुखैर्भूषागणैर्भूषितः, श्रीमत्कौस्तुभरत्न भव्यहृदयः … Read more