श्री वेंकटेश मंगल स्तोत्र | Venkateswara Mangala Stotram

श्री वेंकटेश मंगल स्तोत्र || Sri Venkateswara Mangala Stotram श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।   श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ १ ॥     लक्ष्मीसविभ्रमालोकसद्मविभ्रमचक्षुषे ।   चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ २ ॥     श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाय मङ्गलाभराणाङ्घ्रये ।   मङ्गलानां निवासाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ ३ ॥     सर्वावयवसौन्दर्यसंपदा सर्वचेतसाम् ।   सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय … Read more