श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् | Shri Venkatesa Stotram | Venkatesa Stotra

Venkatesa Stotra श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् | Shri Venkatesa Stotram | Venkatesa Stotra

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम्  वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः।   सङ्कर्षणोऽनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च ॥१॥     जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः।   सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो …

Read more

Venkatesa Stotra | venkateswara stotram lyrics in hindi

Venkatesa Stotra 1 Venkatesa Stotra | venkateswara stotram lyrics in hindi

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम्  Venkatesa Stotra शंखं चक्रं गदाम् च क्षयितरिपुमदां शार्ङ्गमप्यंबुजं च,   बिभ्राणं हस्तपद्मैः मुनिवर दिव्यैर्भक्तितोष्टूयमाणम् ।     …

Read more