श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् | Shri Venkatesa Stotram | Venkatesa Stotra

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् || Shri Venkatesa Stotram || Venkatesa Stotra वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः।   सङ्कर्षणोऽनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च ॥१॥     जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः।   सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः॥२॥     गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः।   वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः ॥३॥     श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः।   श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः॥४॥     रमानाथो … Read more

Venkatesa Stotra | venkateswara stotram lyrics in hindi

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् || Sri Venkatesa Stotram || Venkatesa Stotra शंखं चक्रं गदाम् च क्षयितरिपुमदां शार्ङ्गमप्यंबुजं च,   बिभ्राणं हस्तपद्मैः मुनिवर दिव्यैर्भक्तितोष्टूयमाणम् ।     वेदोघैः मूर्तिमद्भिः विनुतगुणगणं श्रीवराहपुरीशम्,   श्रीनारायणतिर्थविप्रवन्दितपदं श्रीवेङ्कटेशं भजे ॥१॥     परितुष्टरमाहृदयं सदयं मृतिजन्मजराशमनं गमनं,   शरणागतभीतिहरं दहरं प्रणमामि वराहपुरिराजम् ॥२॥     कारुण्याम्भोधिमाद्यं कमलभवनुतं नारदादीड्यमानं,   नानाम्नायान्तसूक्तैरपि भृशमनभिज्ञेयमानस्वरूपम्।   … Read more