श्री शिव महिमा अष्टकम || Shiv Mahima Ashtakam ||

श्री शिव महिमा अष्टकम || Shri Shiv Mahima Ashtakam || Shiv Mahima Ashtakam सुरवृन्दमुनीश्वरवन्द्यपदो हिमशैलविहारकरो रुचिरः । अनुरागनिधिर्मणिसर्पधरो जयतीह शिवः शिवरूपधरः ॥ १॥ भवतापविदग्धविपत्तिहरो भवमुक्तिकरो भवनामधरः । धृतचन्द्रशिरो विषपानकरो जयतीह शिवः शिवरूपधरः ॥ २॥ निजपार्षदवृन्दजयोच्चरितः करशूलधरोऽभयदानपरः । जटया परिभूषितदिव्यतमो जयतीह शिवः शिवरूपधरः ॥ ३॥ वृषभाङ्गविराजित उल्लसितः कृपया नितरामुपदेशकरः । त्वरितं फलदो गणयूथयुतो जयतीह शिवः शिवरूपधरः … Read more