श्री सीताराम स्तोत्रम् || Sitaram Stotram

श्री सीताराम स्तोत्रम् ||  Sitaram Stotram अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकाम् ।  रघावाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियाम् ॥ १ ॥ रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकाम् । सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् ॥ २ ॥ पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः । वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् ॥ ३ ॥ कौसल्यागर्भसंभूतं वेदिगर्भोदितां स्वयम् । पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् ॥ ४ ॥ चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननाम् । मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगताम् ॥ ५ ॥ चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुंकुमार्द्रकुचस्थलीम् । … Read more