श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम | Sri Subrahmanya Ashtakam

Sri Subrahmanya Ashtakam श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम | Sri Subrahmanya Ashtakam

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम  हॆ स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धॊ श्रीपार्वतीशमुखपङ्कजपद्मबन्धॊ ।   श्रीशादिदॆवगणपूजितपादपद्म वल्लीश नाथ मम दॆहि करावलम्बम् ॥ १ ॥   …

Read more

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम | Sri Subramanya Ashtakam

Sri Subramanya Ashtakam श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम | Sri Subramanya Ashtakam

श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम  नमॊऽस्तु बृन्दारकबृन्दवन्द्य-पादारविन्दाय  सुधाकराय ।   षडाननायामितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय ॥ १ ॥     नमॊऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्रॆ कर्त्रॆ समस्तस्य …

Read more