श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग स्त्रोत | Sri Subramanya Bhujanga Stotram

Sri Subramanya Bhujanga Stotram श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग स्त्रोत | Sri Subramanya Bhujanga Stotram

श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग स्त्रोत  सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या ।   विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधा मे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः ॥१॥   …

Read more