श्री हनुमत तांडव स्तोत्र | Hanuman Tandav Stotram

श्री हनुमत तांडव स्तोत्र || Shri Hanuman Tandav Stotram ॥ श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् ॥       वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितम् । रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम्॥     भजे समीरनन्दनं, सुभक्तचित्तरञ्जनं, दिनेशरूपभक्षकं, समस्तभक्तरक्षकम् ।   सुकण्ठकार्यसाधकं, विपक्षपक्षबाधकं, समुद्रपारगामिनं, नमामि सिद्धकामिनम् ॥ १॥     सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्य्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न ।   इति प्लवङ्गनाथभाषितं … Read more