श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम

श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम | Jayendra Saraswati Shatanamavali Stotram

श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम श्रीजगद्गुरु श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपति,   श्रीशङ्कराचार्य श्रीजयेन्द्रसरस्वती श्रीचरणैः प्रणीता ।   अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणम् ।   …

Read more

ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

Brahma Kruta Saraswati Stotram,ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र

श्री ब्रह्मा द्वारा रचित सरस्वती स्तोत्र  ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।  गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः …

Read more

नील सरस्वती स्तोत्र | Neel Saraswati Stotram

Neel Saraswati Stotram,नील सरस्वती स्तोत्र

नील सरस्वती स्तोत्र Neel Saraswati Stotram  घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करि  भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम् I१I   ॐ सुरासुरार्चिते देवि …

Read more

सरस्वती स्तोत्र | Saraswati Stotra

Saraswati Stotra,सरस्वती स्तोत्र

सरस्वती स्तोत्र  रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतम्।   मुनिवृन्दगजेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥१॥     शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम्।   बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥२॥ …

Read more