श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotram

Saraswati Rahasya Stotram श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotram

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotra नीहारहारघनसारसुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम्।   उत्तुङ्गपीनकुचकुंभमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै॥१॥     या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी। …

Click here to Read More

श्री सरस्वती स्तोत्र | Saraswati Stotra | Maa Saraswati Stotram

saraswati stotram श्री सरस्वती स्तोत्र | Saraswati Stotra | Maa Saraswati Stotram

श्री सरस्वती स्तोत्र  || Saraswati Stotra श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता।   श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना॥१॥     श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता।   श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता ॥२॥ …

Click here to Read More

Saraswati Stotram | Maa saraswati stotra

Saraswati Stotram Saraswati Stotram | Maa saraswati stotra

सरस्वती स्तोत्रम् || Saraswati Stotram || Saraswati Stotra सरस्वतीं नमस्यामि चेतनानां हृदिस्थितां ।   कण्ठस्थां पद्मयोनेस्तु हिमाकरप्रियास्पदाम् ॥ १ ॥     मतिदां …

Click here to Read More

सरस्वती स्तोत्र || Saraswati Stotra

Saraswati Stotra सरस्वती स्तोत्र || Saraswati Stotra

सरस्वती स्तोत्र || Saraswati Stotra || Saraswati Stotram रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतम्। मुनिवृन्दगजेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥१॥ शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम्। बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वति पादयुगम्॥२॥ कनकाब्जविभूषितभूतिभवं …

Click here to Read More