श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम् | Surya Pratah Smaran Stotram

श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम्

श्री सूर्य प्रातः स्मरण स्तोत्रम्  प्रातः स्मरामि तत्सवितुर्वरेण्यं,   रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि।     सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि हेतुं, …

Read more

सूर्य स्तोत्र | Surya Stotram

surya stotram सूर्य स्तोत्र | Surya Stotram

सूर्य स्तोत्र  Surya Stotram     प्रात: स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यंरूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषी ।   सामानि यस्य किरणा: प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यचिन्त्यरूपम् …

Read more