श्री कार्तवीर्यार्जुन स्त्रोत | Kartavirya Arjuna Stotram

Kartavirya Arjuna Stotram,श्री कार्तवीर्यार्जुन स्त्रोत

श्री कार्तवीर्यार्जुन स्त्रोत  कार्तवीर्यार्जुनॊनाम राजाबाहुसहस्रवान्। तस्यस्मरण मात्रॆण गतम् नष्टम् च लभ्यतॆ॥     कार्तवीर्यह:खलद्वॆशीकृत वीर्यॊसुतॊबली।   सहस्र बाहु:शत्रुघ्नॊ रक्तवास धनुर्धर:॥ …

Read more