श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Rama Ashtottara Shatanama Stotra

श्रीगणेशाय नमः ॥ वाल्मीकिरुवाच । यैस्तु नामसहस्रस्य पतनं न भवेत्सदा । रचितं नित्यपाठाय तेभ्यः स्वल्पाक्षरं मया ॥ १॥ अष्टोत्तरशतं नाम्नामादरेण पठन्तु ते । रामपादारविन्दश्रीप्राप्तिं तेषां च प्रार्थये ॥ २॥ गुणानां चिन्तनं नित्यं दुर्गुणानां विवर्जनम् । साधकानां सदा वृत्तिः परमार्थपरा भवेत् ॥ ३॥ यथा तु व्यसने प्राप्ते राघवः स्थिरनिश्चयः । विजयं प्राप्तवानन्ते प्राप्नुवन्तु च सज्जनाः ॥ … Read more

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Satanamavali

श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Saraswati Ashtottara Satanamavali ॐ सरस्वत्यै नमः । ॐ भगवत्यै नमः । ॐ कुरुक्षेत्रवासिन्यै नमः । ॐ अवन्तिकायै नमः । ॐ काश्यै नमः । ॐ मधुरायै नमः । ॐ स्वरमयायै नमः । ॐ अयोध्यायै नमः । ॐ द्वारकायै नमः । ॐ त्रिमेधायै नमः ।  ॐ कोशस्थायै नमः । ॐ कोशवासिन्यै नमः … Read more

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesha Ashtottara Satanamavali

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Ganesha Ashtottara Satanamavali ॐ गणेशाय नम: ॐ हेरंबाय नम: ॐ गजाननाय नम: ॐ महोदराय नम: ॐ स्वानुभवप्रकाशिने नम: ॐ वरिष्ठाय नम: ॐ सिद्धिप्रदाय नम: ॐ बुद्धिनाथाय नम: ॐ अनेकविघ्नान्तकाय नम: ॐ वक्रतुण्डाय नम: ॐ स्वसंज्ञावासिने नम: ॐ चतुर्भुजाय नम: ॐ कवीशाय नम: ॐ देवान्तकनाशकारिणे नम: ॐ महेशसूनवे नम: ॐ … Read more