श्री बगलामुखी हृदय स्तोत्र | Baglamukhi Hridaya Stotram

श्री बगलामुखी हृदय स्तोत्र || Shri Baglamukhi Hridaya Stotram || Bagla Hridaya Stotra वन्देऽहं देवीं पीतभूषणभूषिताम् ।       तेजोरुपमयीं देवीं पीततेजः स्वरुपिणीम् ।। १ ।।     गदाभ्रमणभिन्नाभ्रां भ्रकुटीभीषणाननाम् ।   भीषयन्तीं भीमशत्रून् भजे भव्यस्य भक्तिदाम् ।। २ ।।     पूर्ण-चन्द्रसमानास्यां पीतगन्धानुलेपनाम् ।   पीताम्बरपरीधानां पवित्रामाश्रयाम्यहम् ।। ३ ।।     पालयन्तीमनुपलं … Read more