भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् -Bhuvaneswari Ashtottara Shatanama Stotram

अथ श्रीभुवनेश्वर्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ।ईश्वर उवाच महासम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी । एकाक्षरी एकमन्त्री एकाकी लोकनायिका ॥ १॥ एकरूपा महारूपा स्थूलसूक्ष्मशरीरिणी । बीजरूपा महाशक्तिः सङ्ग्रामे जयवर्धिनी ॥ २॥ महारतिर्महाशक्तिर्योगिनी पापनाशिनी । अष्टसिद्धिः कलारूपा वैष्णवी भद्रकालिका ॥ ३॥ भक्तिप्रिया महादेवी हरिब्रह्मादिरूपिणी । शिवरूपी विष्णुरूपी कालरूपी सुखासिनी ॥ ४॥ पुराणी पुण्यरूपा च पार्वती पुण्यवर्धिनी । रुद्राणी पार्वतीन्द्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ॥ ५॥ … Read more