चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली || Chandra Ashtottara Shatanamavali

चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली || Chandra Ashtottara Shatanamavali ॐ श्रीमतॆ नमः । ॐ शशिधराय नमः । ॐ चंद्राय नमः । ॐ ताराधीशाय नमः । ॐ निशाकराय नमः । ॐ सुधानिधयॆ नमः । ॐ सदाराध्याय नमः । ॐ सत्पतयॆ नमः । ॐ साधुपूजिताय नमः । ॐ जितॆंद्रियाय नमः ॥ १० ॥ ॐ जयॊद्यॊगाय नमः । ॐ ज्यॊतिश्चक्रप्रवर्तकाय … Read more

चन्द्र स्तोत्र || Chandra Stotram

चन्द्र स्तोत्र || Chandra Stotram श्वेताम्बर: श्वेतवपु: किरीटी, श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहु: ।  चन्द्रो मृतात्मा वरद: शशांक:, श्रेयांसि मह्यं प्रददातु देव: ।।1।।  दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम ।  नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम ।।2।। क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणी सहित: प्रभु: । हरस्य मुकुटावास: बालचन्द्र नमोsस्तु ते ।।3।। सुधायया यत्किरणा: पोषयन्त्योषधीवनम । सर्वान्नरसहेतुं तं नमामि सिन्धुनन्दनम ।।4।। राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरम । ध्यायतां सर्वदोषघ्नं … Read more