चन्द्र स्तोत्र | Chandra Stotram

Chandra Stotram,चन्द्र स्तोत्र

चन्द्र स्तोत्र    श्वेताम्बर: श्वेतवपु: किरीटी, श्वेतद्युतिर्दण्डधरो द्विबाहु: ।    चन्द्रो मृतात्मा वरद: शशांक:, श्रेयांसि मह्यं प्रददातु देव: ।।1।।    …

Read more